Specialisaties

Wij zijn specialisten op het gebied van bewegen.

Voor elke vraag, doelgroep of klacht hebben we gespecialiseerd therapeut in huis.

Bobath-therapie

Bobath-therapie (ook bekend als NDT, neurodevelopmental treatment), werd aanvankelijk ontwikkeld voor het behandelen van kinderen met hersenletsels. Omdat dit concept gebaseerd is op het stimuleren van de normale neurologische ontwikkeling, is deze therapie ook heel geschikt voor het behandelen van kinderen met milde (motorische) ontwikkelingsproblemen.

Meer info: www.bobath.be

Vroegbegeleiding en ontwikkelingsstimulatie

De ontwikkeling van je baby verloopt soms niet zoals verwacht. De "gemiddelde baby" bestaat niet, maar baby's die een moeilijker start hebben (prematuren, huilbaby's, …), wat trager ontwikkelen (later leren rollen, zitten, staan, stappen, …) of een variante ontwikkeling doormaken (poepschuiven, voorkeurshouding, …) hebben vaak baat bij een extra "duwtje". Samen met de ouders kijken we hoe we elk kind optimaal kunnen ondersteunen in zijn/haar (motorische) ontwikkeling.

vroegbegeleiding

Behandeling van voorkeurshouding en schedelafvlakking - plagiocephalometrie

Veel baby's vertonen een voorkeurshouding; ze hebben een voorkeur om met het hoofd en soms ook de romp naar één kant te draaien en/of buigen. Wanneer deze voorkeurshouding sterk aanwezig is of lang aanhoudt, kan deze de motorische ontwikkeling verstoren en leiden tot de afvlakking van de achterzijde van de schedel. Met kinesitherapie kunnen we de oorzaak van de voorkeurshouding opsporen en wegnemen, en de motorische ontwikkeling én de groei van de schedel opvolgen. Dit laatste doen we door middel van plagiocephalometrie, waarbij een thermoplastisch bandje (zacht als opgewarmd) dat rond de schedel wordt aangebracht en nadien uitgemeten.

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor discriminatief (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek. (bron: Ekwip.nl)

Ademhalingskinesitherapie - autogene drainage

Bij acute of chronische luchtweginfecties die gepaard gaan met slijmvorming kan een (kinder)arts ademhalingskinesitherapie voorschrijven.


Door het toepassen van verschillende technieken kan kiné helpen om deze slijmen op te hoesten en zo de luchtwegen vrij te maken.vroegbegeleiding

Psychomotoriek: fijn- en grofmotorische stimulatie 

Bij psychomotorische therapie werken we rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Basisvaardigheden zoals grove motoriek, fijne motoriek, lichaamsschema, ruimtelijke vaardigheden… komen dan aan bod. Ook functionele vaardigheden uit het dagelijkse leven zijn belangrijk om zelfstandig in het leven te staan. (bv. aankleden, eten met bestek, fietsen…)

  • Grove motorische vaardigheden zijn bewegingen waarbij heel het lichaam betrokken is. Bv. fietsen, springen, balvaardigheden, lichaamskracht, evenwicht…
  • Fijn motorische vaardigheden zijn opdrachten waarbij de handen en vingers betrokken zijn. Bv. knopen dicht doen, schrijven, knutselen, manipuleren van kleine voorwerpen.
  • Ruimtelijke vaardigheden vertrekken vanuit een goed bewustzijn en kennis van het eigen lichaam. Dit is een basis om zichzelf of voorwerpen te kunnen oriënteren in een ruimte of zich te oriënteren op papier.

Doelgroepen die deze therapie kunnen de volgende zijn: DCD, ASS (Autisme spectrum stoornis), AD(H)D, kinderen met ontwikkelingsachterstand…

Schrijfmotoriek en lateralisatie

Schrijfmotorische therapie wordt gegeven aan kinderen met gevarieerde moeilijkheden waardoor het handschrift minder leesbaar of onleesbaar wordt. Problemen die zich voordoen zijn bijvoorbeeld: foutieve lettervormen en letterverbindingen, onrijpe pengreep, een krampachtige pengreep…

Schrijven is een complexe vaardigheid, die veel verschillende aspecten inhoudt. (bv cognitie, aandacht, lezen, ruimtelijke vaardigheden…) Samen wordt er gekeken waar de mogelijke groeipunten zich voordoen om een therapieplan op te stellen.

Lateralisatie

Het lateralisatieproces is de ontwikkeling en rijping van beide hersenhelften, waarbij één helft dominant zal worden ten opzichte van de andere hersenhelft. Beide hersenhelften kunnen zo gaan samenwerken zodat iedere hand een eigen taak kan uitvoeren.  Dit is belangrijk bij vele schoolse vaardigheden en vaardigheden in het dagelijkse leven. (bv. schrijven, eten met bestek…) Bij sommige kinderen loopt dit proces vertraagd of afwijkend. Dit kan oa. opgemerkt worden door het niet of later ontwikkelen van de schrijfhand.

schrijfproblemen

Therapeutische yoga voor kinderenRevalidatie

Revalidatie is een proces dat zich richt op verbetering of herstel na een (overbelastings)letsel, ongeval of medische ingreep. Er zijn verschillende soorten revalidatie, zowel op motorisch als neuropsychologisch gebied.

Volwassenen kunnen bij Evy terecht voor revalidatie na sportletsels, overbelasting of medische ingreep.

Ook sporters van alle leeftijden kunnen bij Evy terecht voor revalidatie en medische trainingstherapie.

Manuele therapie - Cyriax

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. De manueel therapeut zoekt naar de oorzaak van gestoorde bewegingsvrijheid en/of pijnklachten in je lichaam en biedt je een behandeling op maat.

Cyriax is een behandeling gericht op ontstekingsgerelateerde klachten van gewrichten, spieren, pezen en banden. Het doel van Cyriax is de ontstekingsgerelateerde klachten en eventueel aanwezige zwellingen te verminderen en indien mogelijk op te heffen, onder meer met behulp van dwarse fricties (massagetechniek) op de geïrriteerde pezen en banden.

Medische oefentherapie

Medische oefentherapie is een wetenschappelijk onderbouwde trainingsvorm met als doel het verhogen van de belastbaarheid van spieren, pezen en gewrichten. Onder toezicht van de therapeut wordt de belasting progressief opgedreven om zo de belastbaarheid te verhogen en het risico op overbelastingsletsels te verminderen.

Myofasciale therapie en dry needling

Dry needling is een behandelmethode die door de kinesitherapeut kan worden ingezet bij de behandeling van pijnlijke of gespannen spieren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een dunne naald waarmee verhardingen ("trigger points") in de spieren snel en doeltreffend worden aangepakt. Zo kunnen jouw spieren terug ontspannen en verdwijnen de pijnklachten vaak.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Iedere vrouw heeft recht op 9 beurten kinesitherapie in de aanloop naar en de herstelperiode na de bevalling.

Tijdens pre- en postnatale kinesitherapie worden de buik-, rug- en bekken(bodem)spieren versterkt en eventuele (pijn)klachten ten gevolge van de zwangerschap of bevalling behandeld.

Behandelen van hoofdpijnklachten

Hoofdpijn kan worden veroorzaakt door klachten ter hoogte van de nek- of schouderregio. Uw therapeut gaat met u op zoek naar de oorzaak van de klachten, waarna op basis van de klacht manuele en/of myofasciale therapie kan worden toegepast om de klachten te verminderen.

Workshops en lezingen op maat

Op vraag werken we graag een lezing of workshop uit voor uw kinderdagverblijf, school of (beroeps)vereniging. Enkele mogelijke onderwerpen zijn:

  • De voordelen van babydragen
  • Het belang van buiklig
  • De vroegmotorische ontwikkeling
  • Preventie en aanpak van voorkeurshoudingen en schedelafvlakking
  • Schrijfrijpheid bij kinderen in de derde kleuterklas
  • De ontwikkeling van het schrijven

Neem gerust vrijblijvend contact op!

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen!